Home » NULL » Yahya Muhammad Hamid ed-Din

Yahya Muhammad Hamid ed-Din

Born: 1869 AD
Died: 1948 AD
Nationality:
Categories:
2.1 (42.82%) 78 votes

Yemeni ruler

 

king of Yemen 1934-1948

2.1 (42.82%) 78 votes