Home » NULL » Nabiyev, Rakhmon Nabiyevich

Nabiyev, Rakhmon Nabiyevich

Born: 1930 AD
Died: 1993 AD
Nationality:
Categories:
1.9 (37.11%) 83 votes

Tajik Communist politician

 

secretary-general of Tajik Communist Party 1982-1985

 

president of Tajikistan 1991, 1991-1992

 

overthrown

1.9 (37.11%) 83 votes